http://thongke.nghean.gov.vn
 
Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
Loại văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 141/QĐ-TCTK 07/03/2019 Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010 - 2017
149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
179/BC-BTP 08/01/2018 Kết quả 01 năm triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
38/2018/QĐ-TTg 05/09/2018 Danh mục hàng hóa phải đăng ký hợp đồng theo mẫu
119/2018/ND-CP 12/09/2018 Quy định về hóa đơn điện từ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Nghị quyết 64/2018/QH14 02/07/2018 Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Luật số 28/2018/QH14 15/06/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.
Luật số: 27/2018/QH14 14/06/2018 Luật này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc
Luật số: 26/2018/QH14 14/06/2018 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11
Luật tố cáo 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩ
Luật an ninh mạng 24/2018/QH14 12/06/2018 Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Luật số 23/2018/QH14 12/06/2018 Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; t
Luật số: 22/2018/QH14 08/06/2018 Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân;
QĐ 30/2018/QĐ-Ttg 31/07/2018 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN HÀNG HÓA SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CHO PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ; PHƯƠNG TIỆN VẬN
286/QĐ-TCTK 10/04/2018 Ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015 - 2017
45/2018/TT-BTC 07/05/2018 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nư
38/2018/TT-BTC 20/04/2018 Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
99-QĐ/TW 10/03/2017 ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI, "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" TRONG NỘI BỘ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
1945-QĐ/TU 10/04/2018 Quyết định ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, " tự diễn biến",
<<   <  1  2  3  >  >>