Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2013 (24/11/2014 09:19 AM)

Nghệ an trong những năm vừa qua có nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 2010-2013 là 8,08%/năm. Trong đó doanh nghiệp là nhân tố góp phần rất quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH, vì vậy Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý và đề ra nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Giai đoạn từ năm 2010 - 2013 chịu sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, khó khăn của nền kinh tế trong nước nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà đã chủ động thực hiện đầu tư nhằm mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm vật chất và dịch vụ có chất lượng cao cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước, cùng với hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao. Sau đây là kết quả điều tra doanh nghiệp qua các năm 2010-2013.

Kết quả điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2010-2013.

STT

CHỈ TIÊU

2010

2011

2012

2013

BQ

2010-2013

1

Tổng số doanh nghiệp điều tra (Doanh nghiệp )

4 722

5 911

6 251

6 365

110,46

2

Tổng doanh thu thuần (Tỷ đồng)

62 774

78 983

91 818

102 069

117,59

3

Doanh thu thuần BQ 1 doanh nghiệp (Tr.đồng)

13 289

14 119

15 328

17 757

110,14

4

Doanh thu thuần BQ 1  lao động (Tr. đồng)

462

513

564

602

109,22

5

Số lao động bình quân 1 doanh nghiệp (Người)  

23

28

27

29

108 03

6

Nguồn vốn Bình quân 1 doanh nghiệp (Tr.đồng)

17 861

20 157

21 960

27 531

115,52

7

Tài sản dài hạn  BQ 1 lao động (Tr.đồng)

272

284

306

351

108,87

8

Trang bị TSCĐ BQ 1 lao động (Tr.đồng)

198

215

277

302

115,11

9

Nộp ngân sách BQ  / 1 lao động  (Tr.đồng)

22

20

26

27

107,06

10

Tổng quỹ thu nhập của ng­ười lao động (Tr.đồng)

4 601 019

6  118 403

7  070 906

7 883 403

119,66

Từ kết quả trên cho thấy số lượng doanh nghiệp tăng lên hàng năm, tốc độ tăng bình quân là 10,46%/ năm. Nhờ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Tĩnh nên doanh nghiệp duy trì sản xuất, doanh thu bình quân của các doanh nghiệp tăng lên, tốc độ tăng bình quân 17,59%/năm. Doanh thu thuần BQ/1 doanh nghiệp tăng bình quân 10,14%/năm, năng suất lao động ngày tăng lên, năm 2010 đạt 462 tr.đồng/ 1 lao động, đến năm 2013  đạt 602 tr.đồng/1 lao động, bình quân mỗi năm tăng 9,22%. Chính vì hoạt động hiệu quả nên doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và tăng nhu   cầu sử dụng lao động cụ thể lao động BQ/1 DN tăng 8,03%/năm. Đặc biệt, nguồn vốn BQ/DN tăng bình quân năm 15,52% và tài sản dài hạn BQ 1    lao động tăng bình quân 15,11%/năm, tài sản cố định bình quân/1 lao động hàng năm tăng 6,73%, về việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, chỉ tiêu nộp Ngân sách BQ/LĐ tăng mỗi năm 7,06%. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nên thu nhập của người Lao động ngày được nâng lên, bình quân    giai đoạn 2010-2013 tăng mỗi năm 19,66%.

(Nguồn: Ngụy Khắc Chiến - Cục Thống kê Nghệ An)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu