Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 (26/07/2017 03:56 PM)

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ NGHỆ AN

 

Số: 768/CTK-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

                              LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN NĂM 2017

 

STT

Tên thông tin thống kê

Mức độ hoàn chỉnh

Thời gian phổ biến

Hình Thức phổ biến

Đơn vị liên hệ

A

B

1

2

3

4

I

Công bố định kỳ hàng tháng

 

 

 

 

1

Ấn phẩm

 

 

 

 

1.1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2017

Ước tính

29/1/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.2

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2017

Ước tính

28/2/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.3

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 4 tháng đầu năm 2017

Ước tính

29/4/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.4

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 5 tháng đầu năm 2017

Ước tính

29/5/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.5

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 và 7 tháng đầu năm 2017

Ước tính

29/7/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.6

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 và 8 tháng đầu năm 2017

Ước tính

29/8/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.7

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017

Ước tính

29/10/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.8

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2017

Ước tính

29/11/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

2

Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã

 

 

 

 

2.1

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng

Ước tính

Ngày 29 hàng tháng

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

2.2

Chỉ số giá tiêu dùng tháng

Chính thức

Ngày 29 hàng tháng

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

II

Công bố định kỳ hàng quý

 

 

 

 

1

Ấn phẩm

 

 

 

 

1.1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 01/2017

Ước tính

29/3/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.2

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng/2017

Ước tính

29/6/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.3

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng/2017

Ước tính

29/9/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

III

Công bố định kỳ hàng năm

 

 

 

 

1

Ấn phẩm

 

 

 

 

1.1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017

Ước tính

29/12/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

1.2

Niên giám thống kê 2016

 

30/6/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

2

Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã

 

 

 

 

2.1

Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016

Sơ bộ

31/3/2017

Webside và ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

IV

Công bố không thường xuyên

 

 

 

 

1

Ấn phẩm

 

 

 

 

1.1

Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Chính thức

Quý 3/2017

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

 

Nơi nhận:

- Vụ Thống kê Tổng hợp – TCTK;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ban chỉ đạo Tây Bắc;

- Sở Kế hoạch và đầu tư;

- Sở, ngành liên quan;

- Lãnh đạo Cục;

- Các phòng nghiệp vụ Cục;

- Lưu TH.

CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hữu Vĩnh

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu