Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Điều tra doanh nghiệp năm 2020 (25/03/2020 11:09 AM)

Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2019  của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020, kèm theo Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020. Theo đó tiến hành thu thập thông tin về sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp năm 2019 theo phương pháp trực tuyến.

 

Nhằm mục đích đánh giá thực trạng, năng lực của các doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Đồng thời thu thập những thông tin cần thiết để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp; cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ các yêu cầu về thống kê doanh nghiệp, tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp”. Phục vụ việc tổng hợp toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Làm cơ sở xây dựng kế hoạch, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Chính phủ.

Đối tượng điều tra của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: (1) Các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động; (2) Các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.

Thời gian triển khai thu thập số liệu từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/5/2020. Số liệu thu thập của Doanh nghiệp/HTX là số liệu của cả năm 2019.

Từ năm 2020, thực hiện thu thập thông tin bằng phương pháp trực tuyến. (1) Đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện phiếu 1A/ĐTDN-DN: Doanh nghiệp tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp: Doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến) trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp: http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/Login.aspx. (2) Đối với những doanh nghiệp thực hiện phiếu 1B/ĐTDN-DS: Doanh nghiệp tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp, hoặc Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin bằng các hình thức trực tiếp/gián tiếp,…

 

 

Các văn bản ban hành liên quan:

·         1.Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020

·        2. Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020

·        3. Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2020

        4.Giải thích và hướng dẫn ghi phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2020

·         5.Quyết định số 410/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020

·        6. Công văn số 323/TCTK-PCTT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thống kê gửi Tổng Cục Thuế về việc đề nghị hỗ trợ tuyên truyền cho Điều tra doanh nghiệp năm 2020

Trailer Video:

https://www.youtube.com/watch?v=pXhiHkU5COI


Tác giả bài viết: Ths. Trần Thị Vân Anh, Cục Thống kê Nghệ An

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu