Ngày 3 tháng 4 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tiến độ các dự án
 
Bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tiến độ các dự án (27/02/2020 04:42 PM)

Ngày 18/2, Tổ công tác số 3 được thành lập theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-T3 triển khai nhiệm vụ chỉ đạo về lĩnh vực đầu tư công. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Theo Kế hoạch, Tổ công tác yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, chủ đầu tư bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tiến độ các dự án nhằm thực hiện mục tiêu năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Cụ thể, Tổ công tác giao Sở Tài chính ưu tiên đảm bảo đủ nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhập tabmis cho các dự án kịp thời để các chủ đầu tư giải ngân vốn; hàng tháng có tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tổng hợp tình hình nhập tabmis của từng dự án để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành, thị phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán để giải ngân vốn kịp thời theo quy định; hàng tháng có tổng hợp báo cáo gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tổng hợp tình hình giải ngân của từng dự án để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án, tổ chức giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công để tổ chức triển khai và giải ngân vốn kịp thời theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện hàng tháng theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án. Từ tháng 6/2020, Sở rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm theo quy định. Trường hợp cần thiết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, đốc thúc các dự án trọng điểm, các địa phương, đơn vị có vốn đầu tư công lớn nhưng chậm giải ngân để chỉ đạo kịp thời.

Phương Thúy (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An