Ngày 3 tháng 4 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường phối hợp trong công tác bồi thường của Nhà nước
 
Tăng cường phối hợp trong công tác bồi thường của Nhà nước (27/02/2020 04:36 PM)

Ngày 25/2, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh...

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên phạm vi toàn tỉnh chủ động, tích cực thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi, trách nhiệm được giao đảm bảo kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Việc phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành công tác bồi thường của Nhà nước phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước và các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát trên phạm vi toàn tỉnh.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho từng ngành. Cụ thể, trong quý II, quý III năm 2020, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ - CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…

Trong quý II năm 2020, Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan tại địa phương.

Quý III năm 2020, Sở Tư pháp phối hợp vớiTòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường nhà nước; khảo sát nhu cầu hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường và những vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan giải quyết bồi thường và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia giải quyết bồi thường của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; giải đáp vướng mắc, cung cấp tài liệu pháp luật, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước. Cùng với đó, kiểm tra, theo dõi định kỳ, đột xuất, thường xuyên đôn đốc hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết bồi thường.

Các ngành tư pháp, toà án, kiểm sát, các ngành liên quan và các địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước tăng cường phối hợp về công tác bồi thường, chú trọng giải quyết các vụ việc mới phát sinh theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và thực hiện đồng bộ Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 11/12/2019; theo dõi, nắm bắt, dự báo, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước.

Phương Thúy (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An