Ngày 13 tháng 7 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiệm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An
31/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
34/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
30/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
37/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
36/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012
29/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
28/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015
27/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
25/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
24/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010
23/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến 2020
22/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về nhiệm vụ năm 2012
21/2011/NQ-HĐND 29/07/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa.
20/2011/NQ-HĐND 29/07/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012.
219/2008/NQ-HĐND 09/05/2011 Về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An
21 /KH-LĐLĐ 01/07/2010 Triển khai thực hiện Nghị quyết 4a của BCH Tổng liên đoàn LĐVN khoá X về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2010 - 2020”
41/2008/NQ-HĐND 30/03/2010 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2008 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2008 - 2020
42/2008/NQ-HĐND 30/03/2010 Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009
<<  <  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An