Ngày 12 tháng 7 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
203/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết số 203/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016
201/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết số 201/NQ-HĐND về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016
200/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết số 200/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND ngày 17 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
197/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết số 197/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi theo quy định tại khỏa 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
199/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết số 199/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ quản lý phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
196/NQ-HDDND 20/12/2015 Nghị quyết 196/NQ-HDDND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
195/2015/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết 195/2015/NQ-HĐND về quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
194/2015/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2016
193/2015/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết 193/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nha nước trên địa abnf, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
202/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết số 202/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội tỉnh Nghệ An 2016
189/NQ-HĐND 18/12/2015 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
182/NQ-HĐND 18/12/2015 V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức cụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 -2016
186/NQ-HĐND 18/12/2015 Nghị quyết về việc nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
185/NQ-HĐND 18/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
184/NQ-HĐND 18/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
183/NQ-HĐND 18/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
182/NQ-HĐND 18/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
181/NQ-HĐND 18/12/2015 Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
188/NQ-HĐND 18/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
187/NQ-HĐND 18/12/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An