Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
160/NQ-HĐND 08/07/2015 Nghị quyết số 160/NQ-HĐND về việc điều chính Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
150/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 150/2014/NQ-HĐND về sửa đổi khoản 3, điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng...
149/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND về quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh
148/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 148/2014/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...
147/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/12/2019
146/2014/NQ-HHĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HHĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
145/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
144/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013
143/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2015
159/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 159/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015
158/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015
157/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh
156/NQ_HĐND 12/12/2014 Nghị quyết 156/NQ_HĐND về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2015
155/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 155/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015
154/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 154/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 275/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định Đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế...
153/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 153/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
152/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 152/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai
151/2014/NQ-HĐND 12/12/2014 Nghị quyết số 151/2014/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội,...
142/NQ-HĐND 11/12/2014 Nghị quyết số 142/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
141/NQ-HĐND 10/12/2014 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An