Ngày 29 tháng 3 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
139/NQ-HĐND 14/11/2014 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
140/NQ-HĐND 14/11/2014 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND Về việc tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm
138/NQ-HĐND 14/11/2014 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
137/NQ-HĐND 14/11/2014 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
136/NQ-HĐND 14/11/2014 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
135/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
134/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
133/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An
132/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
131/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
130/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
129/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An
128/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND về quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
127/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND về Quy định mức thu và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
126/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND về quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
125/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa ban tỉnh Nghệ An
124/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050
123/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020
122/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
121/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An