Ngày 13 tháng 7 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
76/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 76/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013
75/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 75/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
74/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 74/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An
73/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 73/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
71/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020
69/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò
68/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015
67/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 67/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
66/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết 66/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
65/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
64/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
63/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An
61/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 về nhiệm vụ năm 2013
59/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
60/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
70/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 70/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020
57/NQ-HĐND 12/12/2012 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012
72/2012/NQ-HĐND 12/12/2012 Nghị Quyết số 72/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
56/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
55/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Về bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
<<  <  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An