Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/2014/TT-BTNMT 05/12/2014 Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT về Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT 26/11/2014 Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT 26/11/2014 Thông tư số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT về Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
57/2014/TT-BTNMT 10/10/2014 Thông tư liên tịch số 57/2014/TT-BTNMT về Ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không
55/2014/TT - BTNMT 12/09/2014 Thông tư số 55/2014/TT - BTNMT về Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000
53/2014/TT-BTNMT 09/09/2014 Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT về Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất
51/2014/TT-BTNMT 05/09/2014 Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT về Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ Đô Hà nội
1888/QĐ-BTNMT 05/09/2014 Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT về Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
1839/QĐ-BTNMT 27/08/2014 Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
48/2014/TT-BTNMT 22/08/2014 Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
47/2014/TT-BTNMT 22/08/2014 Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
1909/QĐ-BTNMT 09/08/2014 Thông tư số 1909/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
42/2014/TT-BTNMT 29/07/2014 Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT về Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
40/2014/TT-BTNMT 11/07/2014 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT về Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
38/2014/TT-BTNMT 03/07/2014 Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT về Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư
35/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT về Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai
02/CT-BTNMT 30/06/2014 Chỉ thị số 02 /CT-BTNMT về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
34/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT về Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
36/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT về Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
36/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT về Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
<<   <  1  2  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An