Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/KH-HĐND 19/08/2016 Kế hoạch giám sát công tác quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
16/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về việc định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
15/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
27/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
23/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
22/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
21/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
18/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường đợt V và đặt tên cầu vượt trên địa bàn thành phố Vinh
14/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2016
25/2016/NQ-HĐND 08/04/2016 Nghị quyết về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
24/2016/NQ-HĐND 08/04/2016 Nghị quyết về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
198/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết số 198/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở các xã thuộc vùng khó khăn,...
192/NQ-HĐND 20/12/2015 Phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014
191/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
204/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực các Ban HĐND tỉnh năm 2016
190/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An