Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07-NQ/TU 16/07/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030
10-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Chủ nghĩa xã hội
06-NQ/TU 14/12/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025
05-NQ/TU 14/12/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
17/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
15/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
27/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
23/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
22/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
20/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
18/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường đợt V và đặt tên cầu vượt trên địa bàn thành phố Vinh
14/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2016
03-NQ/TU 29/04/2016 Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020
25/2016/NQ-HĐND 08/04/2016 Nghị quyết về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
24/2016/NQ-HĐND 08/04/2016 Nghị quyết về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
02-NQ/TU 15/03/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020
144/KH-UBND.VX 15/03/2016 Kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016
198/NQ-HĐND 20/12/2015 Nghị quyết số 198/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở các xã thuộc vùng khó khăn,...
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An