Loài thú quý hiếm Sao La
Vườn Quốc gia Pù Mát là một trong những nơi đầu tiên phát hiện loài thú quý hiếm Sao La.