Số/Ký hiệu văn bản 285/KH-UBND
Ngày ban hành 3/5/2018
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
Nội dung

Tài liệu đính kèm