Số/Ký hiệu văn bản 2949/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/7/2018
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Nội dung Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Tài liệu đính kèm