Số/Ký hiệu văn bản 24 /2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 06/09/2014
Người ký Nguyễn Trọng Đàm
Trích yếu Thông tư số 24 /2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
Nội dung

Tài liệu đính kèm